Kodeks etyki wydawniczej

„Studia o Książce i Informacji” kierują się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE (polska wersja zasad dostępna jest pod adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Powinności redakcji

 • Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane.
 • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu redaktor bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Dodatkowo redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami.
 • Redaktor zachowuje normy przyjęte w publikacjach akademickich, wyklucza praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze jest gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Artykuły recenzowane są zamieszczone w dziale „Artykuły” i  są oddzielone od nierecenzowanej części czasopisma.
 • Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne, podejmowane przez Redakcję.
 • Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.
 • W przypadku rozważania wycofania artykułu z procesu redakcyjnego oraz nanoszenia poprawek odnoszących się do artykułów, które zostały opublikowane w Studiach o Książce i Informacji, redaktor będzie kierować się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów (COPE’s Guidelines for Retracting Articles).
 • Redaktor dąży do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja wymaga od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.
 • Redaktor powinien stać na straży rzetelności własnego czasopisma poprzez nanoszenie poprawek i wycofywanie artykułów, a także tropienie podejrzanych badań lub domniemanych uchybień w publikacjach. Redaktor musi tropić uchybienia redakcyjne i nieprawidłowości w recenzjach. Powinien podjąć odpowiednie działania, gdy zostały przedstawione zarzuty etyczne dotyczące nadesłanej pracy lub opublikowanego artykułu.

 Powinności autorów

 • Na stronie internetowej są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.
 • Artykuły powinny zawierać wkład własny autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
 • Autor przesyłając tekst do redakcji składa równocześnie oświadczenie, że przedłożony tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
 • Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł  istotny wkład w powstanie publikacji  bez ujawnienia swojego udziału jako  jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej. O wszelkich przypadkach nieuczciwości będą informowane placówki zatrudniające autorów.
 • Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
 • Autor nie powinien publikować prac naukowych opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji (np. rozdział w monografii). Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.
 • Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które wykonały pracę na rzecz autora. Autorzy powinni również przytaczać publikacje, które istotnie wpłynęły na określenie charakteru zgłoszonych prac.
 • Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule jakiekolwiek finansowe lub inne merytoryczne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako wpływające na wyniki lub ich interpretację. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać ujawnione.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.
 • Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia o Książce i Informacji” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie.
 • W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora czasopisma lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.

Zasady recenzowania tekstów

 • Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.
 • Artykuły przesłane do publikacji w „Studiach o Książce i Informacji” podlegają procedurze recenzowania.
 • Tekst otrzymany przez Redakcję zostaje przesłany do recenzji do recenzentów zewnętrznych. Jeżeli recenzja jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.
 • W odniesieniu do każdego tekstu recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 • Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy recenzentów. Lista recenzentów – ekspertów i autorytetów w określonych dziedzinach nauki – jest zamieszczona na stronie internetowej (aktualizowana raz w roku) (Recenzenci) oraz w wersji drukowanej czasopisma.
 • Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego artykułu.
 • Redakcja stosuje „double-blind peer review”, co umożliwia uniknięcie konfliktu interesów.
 • Zasady recenzowania są zamieszczone na witrynie wraz z arkuszem recenzyjnym (Tryb recenzowania).
 • Redakcja przekazuje artykuł do recenzenta (po usunięciu informacji o tożsamości autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do celów osobistych.
 • Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 • Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
 • Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, powinni zwracać uwagę na podawanie źródeł i aktualność powoływanych przepisów prawnych. W razie wątpliwości
 • Recenzenci oceniając artykuł kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki.
 • Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i terminowo, bez komentarzy osobistych.
 • Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.
 • Redakcja ma obowiązek podjąć działania, polegające nie tylko na odrzuceniu artykułu w przypadku podejrzenia, że artykuł jest plagiatem. Obowiązek ten obejmuje zarówno opublikowane, jak i niepublikowane materiały. Jeśli odpowiedź osoby podejrzanej o plagiat nie jest satysfakcjonująca, zwraca się do stosownych instytucji o zbadanie sprawy. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu rozwiązania problemu.
 • Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.
 • Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.
 • Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.
 • Recenzenci powinni podać odpowiednie opublikowane wcześniej prace naukowe, które nie zostały zacytowane przez autorów. Każde stwierdzenie, że obserwacja czy argumentacja w artykule były wcześniej publikowane, powinno być poparte odpowiednim cytatem oraz odniesieniem do konkretnej pracy naukowej. Recenzent powinien również zwracać redakcji uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym artykule i innych opublikowanych pracach.
 • Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w których mają konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z jednym z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.