Tematyka czasopisma

„Studia o Książce i Informacji” zawierają w dużej części artykuły młodych badaczy, poświęcone teorii i praktyce bibliologii. W ostatnich latach uległa poszerzeniu tematyka artykułów, ukierunkowana w znacznej mierze na estetykę książki. Publikowane są monografie artystów książki, typografów, analizowane wypowiedzi teoretyczne dotyczące działalności edytorskiej. Uwzględniana jest problematyka nowoczesnych form medialnych, współczesnego rynku wydawniczego w Polsce i na świecie. Równorzędną rolę odgrywa tematyka informacji naukowej, w rozmaitych jej aspektach. Prezentowane też są różne aspekty zarówno współczesnego, jak i dawnego bibliotekoznawstwa, przemian we współczesnym bibliotekarstwie, problemy czytelnictwa dawnego i współczesnego. Prezentowane też są zagraniczne prace poświęcone tej tematyce. Swoje teksty publikują nie tylko bibliologowie, ale również graficy-projektanci pracujący w szkołach artystycznych, historycy sztuki oraz inni badacze, w których kręgu zainteresowań znajduje się książka. Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z ciekawych konferencji, zagranicznych wyjazdów czy wydarzeń (targi książki, wystawy itp.).

Wszystkie abstrakty oraz pełne teksty niektórych artykułów opublikowanych w „Studiach o Książce i Infomacji” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS). Zawartość czasopisma indeksowana jest także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH) oraz POL-index. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Czasopismo „Studia o Książce i Informacji” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 63.30 pkt.

Obecnie czasopismo zostało zakwalifikowane przez zespoły ekspertów Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy czasopism punktowanych (tzw. Lista B, 7 punktów) – zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 18 grudnia 2015 r., cz. B, poz. 2536.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Rocznik. Format B5

GICID: 71.0000.1500.0328

ISSN: 2300-7729

Do 2011 r. czasopismo ukazywało się pod tytułem „Bibliotekoznawstwo” (ISSN 0524-4477).